Dung, Dao Van. 1988. “Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp”. Vietnam Journal of Mechanics 10 (1). Hanoi, Vietnam:8-16. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10319.