Dinh, Nguyen Van. 1989. “Nguyên Lý Gaoxo Trong Va chạm cấp Hai”. Vietnam Journal of Mechanics 11 (3). Hanoi, Vietnam:19-27. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10303.