Dat, Nguyen Tien. 1993. “Các lực thủy động tác động Lên tàu mỏng Khi lắc dọc Trên nước sâu”. Vietnam Journal of Mechanics 15 (2). Hanoi, Vietnam:13-20. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10197.