LAN, N. K. Cơ sở phương pháp tiệm cận trong hệ phi tuyến mạnh có chậm. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 1, n. 3-4, p. 57–64, 1979. DOI: 10.15625/0866-7136/9900. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/9900. Acesso em: 1 oct. 2023.