DAO, N. V. Dao động không dừng của hệ động lực có bộ tắt chấn. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 29, n. 3, p. 155–162, 2007. DOI: 10.15625/0866-7136/29/3/5527. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/5527. Acesso em: 22 feb. 2024.