KHANG, N. V. Xác định các tham số ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 3, n. 3, p. 12–16, 1981. DOI: 10.15625/0866-7136/10485. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10485. Acesso em: 20 may. 2022.