DINH, N. V. Hiện tượng ổn định quan liên trong hệ á tuyến hai bậc tự do có kích động cưỡng bức. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 3, n. 2, p. 1–6, 1981. DOI: 10.15625/0866-7136/10477. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10477. Acesso em: 23 jun. 2024.