DINH, N. V. Hệ tự chấn hai bậc tự do chịu kích động giới nội. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 4, n. 2, p. 19–24, 1982. DOI: 10.15625/0866-7136/10451. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10451. Acesso em: 22 feb. 2024.