QUANG, L. D. Về một cách tham số hóa lớp biên tà áp dừng của khí quyển. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 4, n. 1, p. 24–26, 1982. DOI: 10.15625/0866-7136/10444. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10444. Acesso em: 22 may. 2022.