ANH, M. Một phương pháp xác định ứng suất, biến dạng và ổn định của hệ thanh đàn nhớt. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 4, n. 1, p. 7–13, 1982. DOI: 10.15625/0866-7136/10441. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10441. Acesso em: 19 may. 2022.