LUOC, N. V.; DAT, V. V. Giải gần đúng một bài toán thẩm trong môi trường nhiều lớp bằng phương pháp trực. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 5, n. 4, p. 23–29, 1983. DOI: 10.15625/0866-7136/10439. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10439. Acesso em: 26 may. 2024.