KHIEM, N. T. Phương trình vi phân ngẫu nhiên xtratonovich và ứng dụng trong lý thuyết dao động ngẫu nhiên. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 5, n. 2, p. 7–15, 1983. DOI: 10.15625/0866-7136/10430. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10430. Acesso em: 16 aug. 2022.