VINH, P. C. Truyền sóng vuông góc với lớp trong môi trường vô hạn, phân lớp tuần hoàn nén được có biến dạng ban đầu thuần nhất. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 7, n. 1, p. 26–32, 1985. DOI: 10.15625/0866-7136/10382. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10382. Acesso em: 20 may. 2022.