DUNG, D. V. Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 10, n. 1, p. 8–16, 1988. DOI: 10.15625/0866-7136/10319. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10319. Acesso em: 8 dec. 2023.