DINH, N. V. Nguyên lý gaoxo trong va chạm cấp hai. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 11, n. 3, p. 19–27, 1989. DOI: 10.15625/0866-7136/10303. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10303. Acesso em: 16 aug. 2022.