DINH, N. V. Tự chấn của dây có một bộ tắt chấn động lực. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 12, n. 4, p. 16–21, 1990. DOI: 10.15625/0866-7136/10288. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10288. Acesso em: 25 may. 2022.