DAT, N. T. Các lực thủy động tác động lên tàu mỏng khi lắc dọc trên nước sâu. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 15, n. 2, p. 13–20, 1993. DOI: 10.15625/0866-7136/10197. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10197. Acesso em: 29 may. 2024.