Lan, N. K. (1979). Cơ sở phương pháp tiệm cận trong hệ phi tuyến mạnh có chậm. Vietnam Journal of Mechanics, 1(3-4), 57–64. https://doi.org/10.15625/0866-7136/9900