Dao, N. V. (2007). Dao động không dừng của hệ động lực có bộ tắt chấn. Vietnam Journal of Mechanics, 29(3), 155–162. https://doi.org/10.15625/0866-7136/29/3/5527