Khang, N. V. (1981). Xác định các tham số ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn. Vietnam Journal of Mechanics, 3(3), 12–16. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10485