Anh, N. D. (1981). Về một nghiệm không dừng của phương trình Fokker – Planck – Kolmogorov đối với hệ động lực tuyến tính một bậc tự do. Vietnam Journal of Mechanics, 3(1), 7–12. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10473