Dinh, N. V. (1982). Hệ tự chấn hai bậc tự do chịu kích động giới nội. Vietnam Journal of Mechanics, 4(2), 19–24. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10451