Anh, M. (1982). Một phương pháp xác định ứng suất, biến dạng và ổn định của hệ thanh đàn nhớt. Vietnam Journal of Mechanics, 4(1), 7–13. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10441