Luoc, N. V., & Dat, V. V. (1983). Giải gần đúng một bài toán thẩm trong môi trường nhiều lớp bằng phương pháp trực. Vietnam Journal of Mechanics, 5(4), 23–29. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10439