Khiem, N. T. (1983). Phương trình vi phân ngẫu nhiên xtratonovich và ứng dụng trong lý thuyết dao động ngẫu nhiên. Vietnam Journal of Mechanics, 5(2), 7–15. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10430