Dung, D. V. (1988). Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp. Vietnam Journal of Mechanics, 10(1), 8–16. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10319