Dinh, N. V. (1989). Nguyên lý gaoxo trong va chạm cấp hai. Vietnam Journal of Mechanics, 11(3), 19–27. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10303