Dinh, N. V. (1990). Tự chấn của dây có một bộ tắt chấn động lực. Vietnam Journal of Mechanics, 12(4), 16–21. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10288