M., H., M., D., & Hao, L. P. (1994). Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát. Vietnam Journal of Mechanics, 16(2), 26–32. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10163