(1)
Lan, N. K. Cơ sở phương pháp tiệm cận Trong hệ Phi tuyến mạnh Có chậm. Vietnam J. Mech. 1979, 1, 57-64.