(1)
Khang, N. V. Xác định các Tham số ổn định của hệ phương trình Vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn. Vietnam J. Mech. 1981, 3, 12-16.