(1)
Dinh, N. V. Hiện tượng ổn định Quan Liên Trong hệ á tuyến Hai bậc tự Do Có kích động cưỡng bức. Vietnam J. Mech. 1981, 3, 1-6.