(1)
Dinh, N. V. Hệ tự chấn Hai bậc tự Do chịu kích động giới nội. Vietnam J. Mech. 1982, 4, 19-24.