(1)
Luoc, N. V.; Dat, V. V. Giải gần đúng một bài toán thẩm Trong môi trường nhiều lớp bằng phương pháp trực. Vietnam J. Mech. 1983, 5, 23-29.