(1)
Khiem, N. T. Phương trình Vi phân ngẫu Nhiên Xtratonovich Và ứng dụng Trong Lý thuyết Dao động ngẫu Nhiên. Vietnam J. Mech. 1983, 5, 7-15.