(1)
Phuc, N. T. Về một phương pháp xác định các đặc tính hình – động học ăn khớp. Vietnam J. Mech. 1985, 7, 27-32.