(1)
Dung, D. V. Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp. Vietnam J. Mech. 1988, 10, 8-16.