(1)
Dinh, N. V. Nguyên Lý Gaoxo Trong Va chạm cấp Hai. Vietnam J. Mech. 1989, 11, 19-27.