(1)
Dinh, N. V. Tự chấn của dây Có một bộ tắt chấn động lực. Vietnam J. Mech. 1990, 12, 16-21.