(1)
M., H.; M., D.; Hao, L. P. Tính toán sự phân bố ứng suất Xung Quanh thành lỗ Khoan dựa Trên các Mô hình đàn hồi tổng quát. Vietnam J. Mech. 1994, 16, 26-32.