[1]
Lan, N.K. 1979. Cơ sở phương pháp tiệm cận trong hệ phi tuyến mạnh có chậm. Vietnam Journal of Mechanics. 1, 3-4 (Dec. 1979), 57–64. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/9900.