[1]
Khang, N.V. 1981. Xác định các tham số ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn. Vietnam Journal of Mechanics. 3, 3 (Sep. 1981), 12–16. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10485.