[1]
Dinh, N.V. 1981. Hiện tượng ổn định quan liên trong hệ á tuyến hai bậc tự do có kích động cưỡng bức. Vietnam Journal of Mechanics. 3, 2 (Jun. 1981), 1–6. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10477.