[1]
Quang, L.D. 1982. Về một cách tham số hóa lớp biên tà áp dừng của khí quyển. Vietnam Journal of Mechanics. 4, 1 (Mar. 1982), 24–26. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10444.