[1]
Anh, M. 1982. Một phương pháp xác định ứng suất, biến dạng và ổn định của hệ thanh đàn nhớt. Vietnam Journal of Mechanics. 4, 1 (Mar. 1982), 7–13. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10441.