[1]
Khiem, N.T. 1983. Phương trình vi phân ngẫu nhiên xtratonovich và ứng dụng trong lý thuyết dao động ngẫu nhiên. Vietnam Journal of Mechanics. 5, 2 (Jun. 1983), 7–15. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10430.