[1]
Phuc, N.T. 1985. Về một phương pháp xác định các đặc tính hình – động học ăn khớp. Vietnam Journal of Mechanics. 7, 2 (Jun. 1985), 27–32. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10387.