[1]
Dinh, N.V. 1989. Nguyên lý gaoxo trong va chạm cấp hai. Vietnam Journal of Mechanics. 11, 3 (Sep. 1989), 19–27. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10303.