[1]
Bich, D.H. 1989. Ảnh hưởng của quá trình đặt tải phức tạp trong bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản vỏ. Vietnam Journal of Mechanics. 11, 3 (Sep. 1989), 1–7. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10300.