[1]
Dinh, N.V. 1990. Tự chấn của dây có một bộ tắt chấn động lực. Vietnam Journal of Mechanics. 12, 4 (Dec. 1990), 16–21. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10288.